Trainers

Hulptrainer - 1e kyu

 

Hulptrainer - 1e kyu

 Hoofdtrainer – 3e dan / Judoleraar B

Hulptrainer – 1e dan

Hulptrainer – 1e kyu

Hulptrainer – 1e kyu

Hulptrainer - 1e kyu